دوشنبه 12 آبان‌ماه سال 1393

خانوم اجازه؟

خانوم اجازه؟ 

خانوم اجازه؟ 

ما می خوایم چار پنج روز بریم گم بشیم. خانوم اجازه می دین خانوم؟ البته بهتره این کارو بکنین. چون اجازه بدین یا ندین ما میریم. ینی باید بریم. مجبوریم خانوم. میدونین خانوم اجازه؟ باید بریم. خواستیم حالا اجازه م گرفته باشیم خانوم اجازه؟

 از نمره انضباطمون کرس نمی کنین که خانوم؟